×

Error

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

ዝኸበርኩም መራሕትን ኣገልግለልትን እተፈላለየ ክፍልታት ኣገልግሎት

 

ኣቐዲመ ብሽም ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ዝኸበረን ዝዓዘዘን ክርስቶሳዊ ስላምታይ ኣቕርበልኩም ። ብምስዓብ ድማ ጎይታ እንኳዕ ናብ ሓድⶥ ዕድልን ጊዜን ዝሓዘለ ናብ ሓድሽ ዓመትን 2015 ኣሰጋገረኩም ክብል እፈቱ። ዝሐለፈ ዓመት በቲ ጎይታ ዝሃበኩም ጸጋን ተኽእሎን ነቲ ማሕበር ኣምላኽ ዝሃበትኩም ሕድርን ሓላፍነትን እሙናት ኰይንኩም ክተገልግሉ ስለዝጸናሕኩም በዚ ኣዚየ እሕጎስን ከየመስገንክኹምውን ክሓልፍ ኣይፈቱን። ብኹሉ ሸነኽ ፍጹምነት እተመልኦ ኣገልግሎት ነይሩ ክንብል እንተዘይደፈርናኳ እቲ ንምግልጋልን ምእዛዝን እተመልኦ ፍቓድ ልብኹም ምርኣየይ ግና የሓጉስነንን ንኣምላኽ ከኣ ከመስግኖን ይገብረኒ እዩ። እቲ ነዚ ክትገብሩ ኣብ ልብኹም ጸዓት ዘንበረ ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ።

መጻኢ ዓመት ድማ ሓድሽ ጸጋን ዓቕምን ካብ እግዚአብሄር ኣቦና ተወሲኹልናን ተደሪቡልና ዝሐሸን ዝበለጸን ዕዮ ክንገብር ንመክት። ንእግዚአብሄር ምግልጋልሲ ዓቢ ትዕድልትን ጸጋን ምዃኑ ትዝንግዑ ኢለ ኣይሓስብን። እሞ ነዚ ርድኢት እዚ ሒዝና ነዚ መጻኢ ዓመት ክንቅበሎ ከታባበዓኩም እፈቱ።

ኣብ ጥሪ 3 ቀዳመይቲ ቀዳም ናይዚ ዓመት ሰዓት 10 ንግሆ ብምርኻብ ነናይ ኣገልግሎታት ጸብጻብ ክንሰምዕ ብተወሳኺ ድማ ንመጻኢ ዓመት ክንትልምን ክንምክትን ኣኼባ ጸዊዕና ኣሎና። በዚ መሰረት ድማ ነፍሲ ወከፍ መራሕ ክፍሊ ኣገልግሎት ኣብ 2014 ዝተገብረ ጸብጻባት ብሕጽር ዝበለ መልክዑ ከቕርብ ከምዝኾነ እሞ እቲ ጸብጻብ ነዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ዘካተተ ክኸውን እላቦ።

ባህርይ ኣገልግሎት ዝምልከት

1. ሽም እቲ ኣገልግሎት /ጉጅለ ምስክርነት፤ጸሎት....../
2. ብዝሒ ተዋሳእቲ/መሪሕነትን ኣገልግሎት ብዝሕን
3. ስሩዕ ዝግበር ኣኼባታት/ ተወሳኺ ኣኼባታት

I ፍጻመታት ኣገልግሎት ዝምልከት

• ፩. ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እተገብረ/እተፈጸመ
• ፪. ተዋሳእነት ኣገልገልቲ/ተጋባእቲ እቲ ኣገልግሎት ከመይ ከምዝነበረ
• ፫. እተራእየ ውጽኢት (ብቑጽሪ፤ ዓይነት) ከመይ ከምዝነበረ

I I ፍጻመታት ኣገልግሎት ዝምልከት

• ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክግበር እተሓስበ/ዝግብኦ ዘይተፈጸመ ምስ ምኽንያቱ
• ነዚ ክመሓየሽ ምእንቲ ዝቐርብ ሓሳብ

መጻኢ መደባት
፩. ኣብ መጻኢ ዓመት ክግበር እተኣመተ ሓሳብ/ውጥን

ኣብ ካልኣይ ገጽ ይቕጽል.........
በዚ ተመዲኡ ዘሎ ዕለት ካብ ነፍሲወከፍ አገልጋሊ ሪፖርት ክስማዕ እዩ። ብተወሳኺ እንተተኻኢሉ ብኮምፑተር እተጻሕፈ ሪፖርት ምስዝኸውን ኣብ ማህደር ንምሓዝ ይሕግዝ እዩሞ እዚ ንምግባር እተኻእለኩም ግበሩ።

ጎይታ ይባርኽኩም
ሓውኩም ፓስተር ኣቤል መብራህቱ