×

Error

Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

 

 

 

asmara22           ንሓድሽ ዓመት ብሓድሽ ምርዳእ

ዕድመ ብዝወሰኽና ቁጽሪ ከም ኣዘረአርባ ኩሉ ሰብ እንተደኣ ርኢናዮ
ንጡረታ ንቐርብ ኣሎና እዩ ዘብል። እቲ ስጋናውን ባዕሉ "ሕጅስ ደኺመ"
ዝብል ምልክታት ወይ ሐበሬታ ከርኢ ይኽእል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ግና
ካብዚ ወጻኢ ዝኾነ ኣረኣእያ እዩ ዘለዎ። ከመይሲ እግዚኣብሄር "ሓይልኻ
ድማ ከም መዓልትታትካ ይኹን " (ዘዳ፴፫፡፳፭) ኢሉ እዩ ዝምርቐካ።
ብኻልእ ኣዘራርባ መዓልታት ብዝወሰኽካ ቁጽሪ ሐይልኻ ከምኡ እናወሰኸ
እምበር እናበለየ ኣይኮነን ዝኸይድ። ብፍልጠት ኣምላኽ ብተሞክሮ
ህይወትውን ወሲኽካ ማለት ድማ እዩ። ካል እ ኣብነት እውን ክንወስድ
ንኽእል ኢና። ካሌብ "ከምታ ሙሴ ኺልእከኒ መዓልቲ፡ ሎሚ ኸኣ
ሓይለይ ከምኡ ኣሎ፡ ንውግእ ኰነ፡ ንምውጻእ ኰነ፡ ንምእታው ኰነ፡
ሓይለይ ከምቲ ሽዑ ዝነበሮ፡ ሕጂ ሓይለይ ከምኡ ኣሎ። እያሱ ፲፬፡፲፩
" ብምባል ወዲ ሰማንያ ዓመት ክነሱ ሐይሉ ገና ከም ወዲ ኣርብዓ
ዓመት ከምዝኾነ ተዛሪቡ ኣሎ።

                            Read more